โฮจ้าส่วนตัว

กลุ่มเยาวชน

ในขณะนี้ผู้นำกลุ่มเยาวชนได้เริ่มจัดโฮจ้าส่วนตัว และได้ชักชวนเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมสวดมนต์ด้วยกัน สมาชิกได้มีการพูดคุยเรื่องทั่วๆ

ไปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้าง

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th