โฮจ้าส่วนตัว

สาขา สกุลแสงกระจ่าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 คุณบุญญาภา สกุลแสงกระจ่าง(ชิบุโจ) และคุณนิศารัตน์  พงศ์พนรัตน์ ได้ไปเยี่ยมสมาชิกและจัด

โฮจ้าที่บ้านคุณญาธิดา สกุลแสงกระจ่าง สมาชิกได้สวดมนต์ถึงบรรพบุรุษของตนเองร่วมกัน

หลังจากสวดมนต์ ได้มีการแนะนำเรื่องการปฏิบัติให้กับสมาชิก

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th