โฮจ้าส่วนตัว

ณ บ้าน คุณธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 คุณทาดาชิ คุณฮิโตมิ และคุณวรากรได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิก ณ บ้านคุณธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th