โฮจ้าส่วนตัว

ณ ร้านอาหาร จ.ระยอง

         การโฮจ้า คือ การรวมตัวกันของสมาชิก และพาคนใหม่ๆเข้าร่วมกลุ่มได้ด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถเผยแผ่คำสอนได้ ดังนั้นการโฮจ้าไม่จำเป็นต้องสวดมนต์หน้าตู้บูชาเสมอไปแต่สามารถโฮจ้าในที่สาธารณะได้ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น

         การโฮจ้าครั้งนี้ คุณมิสึโยะและคุณเอกรักษ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสาขา14 คือ คุณนากิสะ เทศเล็ก และสามี ที่จังหวัดระยอง โดยสถานที่ครั้งนี้จัดที่ร้านอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th