บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โครงการ “ สมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ ”

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิกได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับบริจาคเงินทำบุญจากสมาชิก

     มูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น 16,870 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th