รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

เยี่ยมบ้านคุณไพวรรณ  คอระอุด  จ.ศรีสะเกษ

บ้านหนองรัง  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ

 

      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  คุณธนัญญาณ์ ชิบุโจ ได้เดินทางไปเยี่ยม สมาชิกและเข้าร่วมโฮจ้าที่บ้านคุณไพวรรณ  มีสมาชิกเข้าร่วมสวดมนต์ 10 คน ทุกคนตั้งใจสวดมนต์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำบุญค่าสมาชิก 

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th