มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้ลงนิตยสารของสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ฉบับคือ เมโฮ และ อะชิตะ21 ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (COVID-19)

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th