หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นประสบความเสียหายอย่างหนักเกิดความสับสนในสังคม และเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ผู้คนสะเทือนใจจากความพลัดพราก อยู่ในสภาพสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจ
          ในสภาวะนั้น อาจารย์คาคูทาโร คูโบ เกิดความคิดที่จะช่วยสังคมญี่ปุ่นให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน โดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ เริ่มจากกลุ่มญาติมิตร และผู้ใกล้ชิดก่อน หลักธรรมที่อาจารย์คาคูทาโร คูโบ ได้นำมาให้ประชาชนยึดมั่น และถือปฏิบัตินั้นเรียกว่า “ เรยูไก ”
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านจิตใจระหว่างมวลมนุษย์ โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา วัฒนธรรม ศีลธรรม ศาสนา และกิจกรรมสาธารณกุศล
3. ส่งเสริมความบันเทิง กีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสาธารณชน
4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
เรยูไกมีการปฏิบัติที่สำคัญ 2 ประการ
1. การเคารพนับถือบิดามารดา และบรรพบุรุษ
          ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูก โดยพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ลูกมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ยามชรา และยังต้องกราบไหว้บรรพบุรุษด้วย ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เราจะสวดมนต์ให้บรรพบุรุษมีความสุข บรรพบุรุษของเรามีจำนวนมาก บางท่านยังคงตกทุกข์ได้ยาก เราจะสวดมนต์ให้ท่านพ้นทุกข์ และให้ท่านพัฒนาจิตใจด้วย เราสวดมนต์เพื่อไม่ให้กรรมที่บรรพบุรุษได้กระทำไว้ตกถึงลูกหลาน ผู้สวดมนต์ให้บรรพบุรุษย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที และเป็นผู้พัฒนาจิตใจตนเองได้ด้วย
2. การแนะนำสมาชิก (มิจิบิคิ) และดูแลลูกสมาชิก
          ทำไมต้องมีการแนะนำสมาชิกเพราะว่า เมื่อเราปฏิบัติแล้ว ตัวเรา ครอบครัวของเรามีความสุข เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเผยแผ่ไปยังบุคคลอื่นให้ได้รู้จักเรยูไก เพื่อให้พวกเขามีความสุขด้วย นับได้ว่าการแนะนำให้บุคคลอื่นเป็นสมาชิกเรยูไกได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเท่ากับเป็นการบอกบุญอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้แนะนำสร้างบุญกุศลนี้ด้วย
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1. กรอกใบสมัครสมาชิก
2. ทำบุญค่าสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
3. ควรตั้งแผ่นป้ายบรรพบุรุษ ตระกูลฝ่ายบิดามารดา (โซไคเมียว)
4. ควรแนะนำให้ผู้อื่นเป็นสมาชิก (มิจิบิคิ) เป็นการบอกบุญให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธองค์
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th