มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
Reiyukai (Thailand) Foundation
“ เรยูไก ” เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีเจตจำนงให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาจิตใจของตนเอง และชักจูงผู้อื่นให้ร่วมกันพัฒนาจิตใจด้วย ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว สังคม ให้พบความสงบสุข และนอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพทั่วโลก
เครือข่ายมูลนิธิเรยูไกทั่วโลก
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th